krpsc.lt

Psichikos sveikatos centro vidaus tvarkos taisyklės

PATVIRTINTA
VšĮ Kelmės rajono psichikos sveikatos centro direktoriaus
2012 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. 3

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KELMĖS RAJONO  PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRO VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Viešoji įstaiga Kelmės rajono psichikos sveikatos centras įregistruota Kelmės rajono Savivaldybėje2001 m. gruodžio 28 d., registravimo Nr. 017224.  Įstaigos duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 162775041.

2. Viešoji įstaiga Kelmės rajono  psichikos sveikatos centras  veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Sveikatos apsaugos ministerijos norminiais aktais, nacionaliniais, Europos ir tarptautiniais medicinos standartais (medicinos, higienos normomis), Kelmės rajono tarybos sprendimais, reguliuojančiais įstaigos veiklą, patvirtintais įstaigos įstatais.

3.  Kelmės rajono  psichikos sveikatos centras užsiima asmens sveikatos priežiūros veikla. Tai – ne pelno siekianti įstaiga. Pagrindinis finansavimo šaltinis – privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos, gaunamos (sveikatos draudimo įstatymo numatyta tvarka) pagal sutartį su Šiaulių teritorine ligonių kasa.

4. Kelmės rajono  psichikos sveikatos centras teikia asmens sveikatos priežiūros paslaugas viso rajono gyventojams  prisirašiusiems prie rajono pirminės sveikatos priežiūros įstaigų.

5. Šios taisyklės reglamentuoja Kelmės rajono  psichikos sveikatos centro, esančio Vytauto Didžiojo 84A, Kelmė  darbą.

6. Kelmės rajono  psichikos sveikatos centro struktūrą sudaro:

6.1. administracija;

6.2. sveikatos ir socialinės priežiūros specialistai;

6.3. kitas personalas.

7. Šių taisyklių privalo laikytis visi Kelmės rajono  psichikos sveikatos centro darbuotojai ir pacientai.

II. PACIENTŲ KREIPIMOSI Į KELMĖS RAJONO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRĄ TVARKA 

8. Pacientai ir jų artimieji   Kelmės rajono  psichikos sveikatos centre priimami nuo 7.00 iki 17.00 val.

9. Pacientų registracija:

9.1. pacientus pas gyd. psichiatrus ir psichologę registruoja iš anksto  psichikos sveikatos slaugytoja,  registratūros kabinete arba telefonu (8 427) 61453.

10. Visą reikiamą informaciją  apie įstaigos darbo laiką ir teikiamas paslaugas gyventojai gali gauti telefonu: (8 427) 61453.

11. Pacientai namuose lankomi, atsižvelgiant į konkrečią situaciją.

12. VšĮ Kelmės rajono  psichikos sveikatos centras savaitgalio poilsio dienomis nedirba.

13. Visi, besikreipiantys į gydymo įstaigą pacientai, turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba neįgaliojo pažymėjimą, pensininko pažymėjimą ar kt.).

III. NEMOKAMŲ PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA VŠĮ KEMĖS RAJONO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRE

14.  Kelmės rajono  psichikos sveikatos centre teikiamos šios nemokamos paslaugos:
14.1. būtinoji medicinos pagalba;
14.2. pirminės psichikos sveikatos priežiūros ligų diagnozavimas ir jų gydymas pagal kompetenciją;
14.3. gydymo tęstinumo užtikrinimas;
14.4. sveikatos ugdymas ir ligų profilaktika;
14.5. psichologinė pagalba;
14.6.  negalios ištiktų žmonių mokymas adaptuotis aplinkoje ir bendruomenėje;
14.7.  negalios ištiktų žmonių šeimos narių mokymas prisitaikyti gyventi visuomenėje.
14.8.  slaugos problemų sprendimo būdų koordinavimas;
14.9.  laikinojo nedarbingumo pažymėjimų išdavimas;

14.10.siuntimų į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą (NDNT) pildymas.

14.11.psichikos sveikatos slaugos paslaugos namuose.

15. Nemokamų paslaugų teikimo tvarka:
15.1. būtinosios medicinos pagalbos paslaugos teikiamos nemokamai visiems Lietuvos Respublikos gyventojams;
15.2. kitos  pirminės psichikos sveikatos priežiūros ambulatorinės  paslaugos  nemokamai  teikiamos  asmenims,  apdraustiems privalomuoju  sveikatos  draudimu  ir  pasirinkusiems  rajono pirmines sveikatos priežiūros įstaigas.

IV. PACIENTŲ TEISĖS

16. Teisė į kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas:

16.1. pacientas turi teisę į kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas;

16.2. kokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų rodiklius ir jų turinio reikalavimus nustato sveikatos apsaugos ministras;

16.3. pacientas turi teisę į savo garbės ir orumo nežeminančias sąlygas ir pagarbų sveikatos priežiūros specialistų elgesį. Pacientui turi būti suteikiamos mokslu pagrįstos nuskausminamosios priemonės, kad jis nekentėtų dėl savo sveikatos sutrikimo. Pacientas turi teisę būti prižiūrimas ir numirti pagarboje.

17. Teisė pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą ir sveikatos priežiūros specialistą:

17.1. pacientas teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą;

17.2. pacientas teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę pasirinkti sveikatos priežiūros specialistą;

17.3. pacientas turi teisę į kito tos pačios profesinės kvalifikacijos specialisto nuomonę.

18. Teisė į informaciją:

19.1. pacientas turi teisę gauti informaciją apie sveikatos priežiūros įstaigoje teikiamas paslaugas, jų kainas ir galimybes jomis pasinaudoti.

18.2. sveikatos priežiūros įstaigoje pacientui turi būti pateiktas jį gydančio gydytojo ir slaugos ir kitų specialistų vardas, pavardė, pareigos ir informacija apie jo profesinę kvalifikaciją.

18.3. pacientas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, turi teisę gauti informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir gydymo prognozę. Informuodamas apie gydymą, gydytojas turi paaiškinti pacientui gydymo eigą, galimus gydymo rezultatus, galimus alternatyvius gydymo metodus ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie pasekmes atsisakius siūlomo gydymo. Šią informaciją pacientui gydytojas turi pateikti atsižvelgdamas į jo amžių ir sveikatos būklę, jam suprantama forma, paaiškindamas specialius medicininius terminus.

18.4. informacija pacientui gali būti nesuteikta tik tais atvejais, jei tai pakenktų paciento sveikatai ar sukeltų pavojų jo gyvybei. Psichikos sutrikimų turinčio paciento teisės gauti informaciją ypatumus nustato Psichikos priežiūros įstatymas.

19. Teisė nežinoti:

19.1. informacija apie paciento sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir gydymo prognozę negali būti pacientui pateikiama prieš jo valią. Atsisakymą informacijos pacientas turi aiškiai išreikšti ir patvirtinti parašu;

19.2. šios nuostatos netaikomos, kai dėl paciento atsisakymo gauti informaciją gali atsirasti žalingų padarinių pacientui ar kitiems asmenims.

20. Teisė susipažinti su įrašais savo medicinos dokumentuose:

21.1. paciento pageidavimu jam turi būti pateikti jo medicinos dokumentai, išskyrus tuos atvejus, kai tai iš esmės gali pakenkti paciento sveikatai ar sukelti pavojų jo gyvybei. Tokiais atvejais apie sprendimo neišduoti medicinos dokumentų priėmimą ir jo motyvus pažymima medicinos dokumentuose.

21.2. sveikatos priežiūros specialistas pagal savo kompetenciją privalo paaiškinti pacientui įrašų jo medicinos dokumentuose prasmę. Netikslius, neišsamius, dviprasmiškus duomenis arba duomenis, nesusijusius su diagnoze, gydymu ar slauga, sveikatos priežiūros specialistas per 15 darbo dienų turi ištaisyti, papildyti, užbaigti, panaikinti ir (ar) pakeisti. Sveikatos priežiūros specialisto ir paciento ginčą dėl įrašų jo medicinos dokumentuose ištaisymo, papildymo, užbaigimo, panaikinimo ir (ar) pakeitimo sprendžia Kelmės rajono  psichikos sveikatos centro direktorė.

21.3. su nepilnamečio paciento iki 16 metų medicinos dokumentais turi teisę susipažinti jo atstovai.

21.4. pateikus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus pacientui pageidaujant jo lėšomis Kelmės rajono  psichikos sveikatos centras privalo padaryti ir išduoti direktorės patvirtintas medicinos dokumentų kopijas, taip pat išduoti diagnozės ir gydymo aprašymus.

21.5. paciento psichikos ligonio teisės susipažinti su paciento medicinos dokumentais ypatumus nustato Psichikos sveikatos priežiūros įstatymas.

22. Teisė į privataus gyvenimo neliečiamumą:

22.1. paciento privatus gyvenimas yra neliečiamas. Informacija apie paciento gyvenimo faktus gali būti renkama tik su paciento sutikimu ir tuo atveju, jei tai yra būtina ligai diagnozuoti , gydyti ar pacientui slaugyti;

22.2. duomenys apie paciento buvimą sveikatos priežiūros įstaigoje, jo sveikatos būklę, jam taikytas diagnostikos, gydymo bei slaugos priemones įrašomi į nustatytos formos ir rūšių pacientų medicinos dokumentus. Nustatant šių dokumentų formą, turinį ir naudojimo tvarką, turi būti užtikrinama paciento privataus gyvenimo apsauga;

22.3. visa informacija apie paciento buvimą sveikatos priežiūros įstaigoje, gydymą, sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie pacientą turi būti laikoma konfidencialia net ir po paciento mirties. Teisę gauti informaciją po paciento mirties turi įpėdiniai pagal testamentą ir pagal įstatymą, sutuoktinis (partneris), tėvai, vaikai;

22.4. konfidenciali informacija gali būti suteikta kitiems asmenims tik turint rašytinį paciento sutikimą, kuriame yra nurodyta tokios informacijos suteikimo pagrindas ir naudojimo tikslai, išskyrus atvejus, kai pacientas medicinos dokumentuose yra pasirašytinai nurodęs, koks konkretus asmuo turi teisę gauti tokią informaciją taip pat tokios informacijos teikimo mastą ir terminus. Pacientas turi teisę nurodyti asmenis, kuriems konfidenciali informacija negali būti teikiama. Asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems gydant ar slaugant pacientą, atliekantiems paciento sveikatos ekspertizę, be paciento sutikimo konfidenciali informacija gali būti suteikiama tais atvejais ir tiek, kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti. Kai pacientas laikomas negalinčiu protingai vertinti savo interesų ir nėra jo sutikimo, konfidenciali informacija gali būti suteikiama paciento atstovui, sutuoktiniui (partneriui), tėvams (įtėviams) ar pilnamečiams vaikams tiek, kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti;

22.5. be paciento sutikimo teisės aktų nustatyta tvarka konfidenciali informacija gali būti suteikiama valstybės institucijoms, kurioms Lietuvos Respublikos įstatymai suteikia teisę gauti konfidencialią informaciją apie pacientą prieš jo valią. Konfidenciali informacija šiems asmenims gali būti suteikiama tik rašytiniu jų prašymu, kuriame nurodomas konfidencialios informacijos prašymo pagrindas, jos naudojimo tikslai ir reikalingos informacijos mastas;

22.6. apie sužalotus pacientus, kuriems žala galėjo būti padaryta nusikalstama veika, Kelmės rajono  psichikos sveikatos centras privalo nedelsdamas pranešti teisėsaugos institucijoms.

23. Paciento teisė į anoniminę sveikatos priežiūrą:

23.1. teisę į sveikatos priežiūros paslaugas, neatskleidžiant asmens tapatybės, turi ne jaunesni kaip 16 metų pacientai, sergantys Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyto sąrašo ligomis. Už sveikatos priežiūros paslaugas, neatskleidžiant asmens tapatybės, pacientas moka pats.

24. Paciento dalyvavimas mokymo procese ir biomediciniuose tyrimuose

24.1. be paciento rašytinio sutikimo negalima jo įtraukti į mokymo procesą ir biomedicininius tyrimus. Sutikimo gali būti prašoma tik išaiškinus pacientui apie nurodyto proceso ir tyrimų tikslą, pobūdį, padarinius ir pavojus. Dėl nepilnamečio paciento įtraukimo į mokymo procesą reikalingas ir nepilnamečio atstovo sutikimas;

24.2. įtraukiant pacientą į mokymo procesą ir biomedicininius tyrimus, turi būti vadovaujamasi nuostata, kad paciento interesai ir gerovė yra svarbesni už mokslo interesus.

25. Teisė rinktis diagnostikos bei gydymo metodikas ir atsisakyti gydymo:

25.1. pacientai, įskaitant nepilnamečius pacientus nuo 16 iki 18 metų, gali būti gydomi arba jiems teikiama kokia kita sveikatos priežiūra ar slauga, tik kai yra jų sutikimas. Sveikatos priežiūra ar slauga nepilnamečiams pacientams iki 16 metų teikiama, kai yra jų atstovo sutikimas, išskyrus atvejus, jei tokio sutikimo prašymas prieštarautų nepilnamečio paciento interesams;

25.2. kai, laikantis sveikatos priežiūros normų, yra galimybė rinktis diagnostikos ir gydymo metodikas, pacientas turi būti supažindintas su šių metodikų ypatybėmis ir jam turi būti suteikta pasirinkimo galimybė. Pacientų, įskaitant nepilnamečius pacientus nuo 16 iki 18 metų, pasirinkimas įforminamas raštu. Už nepilnamečius iki 16 metų, taip pat už kitus pacientus, kurie dėl savo būklės negali objektyviai vertinti diagnostikos ir gydymo metodikų, pasirenka ir pasirašo jų atstovai. Jeigu yra nesutarimas tarp nepilnamečio paciento iki 16 metų ir jo atstovų, tai diagnostikos ir gydymo metodikas parenka gydytojų konsiliumas, atsižvelgdamas į nepilnamečio paciento interesus;

25.3. prieš prašant sutikimo, pacientui (jo atstovui) išaiškinami intervencijos į paciento sveikatą tikslas, pobūdis, padariniai ir pavojai. Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikėjas apie visas asmens sveikatos priežiūros paslaugas turi įrašyti į paciento medicinos dokumentus. Sutikimas dėl paslaugų patvirtinamas paciento (jo atstovo) parašu paciento medicinos dokumentuose;

25.4. pacientas bet kada raštu gali atšaukti savo sutikimą gydytis. Kai pacientas yra tokios sveikatos būklės, kad negali pareikšti savo valios dėl sutikimo gydytis ir dėl diagnostikos bei gydymo metodikų pasirinkimo, kiek įmanoma, nepakenkiant paciento interesams, atsižvelgiama į jo anksčiau raštu pareikštą valią. Kai nėra nustatyta tvarka išreikštos paciento (jo atstovo) valios, slauga, diagnostika ir gydymas gali būti taikomi tik įstatymų nustatytais pagrindais ir tvarka, kai yra reali grėsmė paciento arba aplinkinių asmenų sveikatai ar gyvybei. Teikiant būtinąją (pirmąją ar skubiąją) medicinos pagalbą pacientui, kuris dėl amžiaus ar sveikatos būklės negali tinkamai išreikšti savo valios, yra būtinas paciento atstovo sutikimas. Pagalba gali būti teikiama be atstovo sutikimo, jei jo nėra arba sutikimo negalima gauti laiku, arba atstovas atsisako duoti sutikimą, o medicinos pagalbos suteikimas atitinka paciento interesus. Apie tai pažymima paciento ligos istorijoje;

25.5. jeigu paciento, kuris dėl amžiaus ar sveikatos būklės negali išreikšti savo valios, atstovas atsisako duoti sutikimą gydyti, kuris nėra skubus, o medicinos pagalbos suteikimas atitinka paciento interesus, tokiam pacientui gydymas galimas, jei yra gydytojų konsiliumo, sveikatos priežiūros įstaigos medicinos etikos komisijos sutikimas.

25.6. laikoma, kad savanoriškai į SPĮ dėl ambulatorinės sveikatos priežiūros arba į namus sveikatos priežiūros specialistą iškvietęs pacientas yra informuotas ir sutinka, kad tos įstaigos specialistas jį apžiūrėtų ir įvertintų jo sveikatos būklę.

26. Teisė skųstis

26.1. pacientas, manydamas, kad yra pažeistos jo, kaip paciento, teisės, turi teisę pateikti skundą  Kelmės rajono  psichikos sveikatos centro direktorei;

26.2. skundą pateikti gali pacientas arba jo atstovas. Nagrinėjami tie skundai, kurie yra paciento pasirašyti, nurodytas jo vardas ir pavardė, faktinė gyvenamoji vieta ir duomenys ryšiui palaikyti, išdėstyta skundo esmė. Jeigu skundą pateikia paciento atstovas, nurodomas atstovo vardas ir pavardė, gyvenamoji vieta, atstovavimą liudijantis dokumentas ir pacientas, kurio vardu jis kreipiasi. Neįskaitomi, nurodytų reikalavimų neatitinkantys skundai grąžinami pacientui ir nurodoma grąžinimo priežastis;

26.3. pacientas kreipdamasis dėl skundo, privalo pateikti savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kai toks skundas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėta notaro ar pacientui atstovaujančio advokato patvirtinta pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Paciento atstovas, kreipdamasis dėl tokios informacijos, pateikia tapatybę ir atstovavimą liudijantį dokumentą.

26.4. pacientas turi teisę pareikšti skundą ne vėliau kaip per vienus metus, kai sužino, kad jo teisės buvo pažeistos, bet ne vėliau kaip per trejus metus nuo teisių pažeidimo dienos;

26.5. Kelmės rajono  psichikos sveikatos centras gavęs paciento skundą, privalo išnagrinėti kreipimąsi ir raštu pranešti pacientui (jo atstovui) nagrinėjimo rezultatus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų .

27. Teisė į žalos atlyginimą:

27.1. pacientas turi teisę į žalos padarytos pažeidus jo teises teikiant sveikatos priežiūros paslaugas atlyginimą.

V. PACIENTŲ PAREIGOS

28. Paciento pareigos:

28.1. pacientas privalo pasirašytinai susipažinti su jam pateiktomis Kelmės rajono  psichikos sveikatos centro vidaus tvarkos taisyklėmis ir vykdyti jose nurodytas pareigas;

28.2. pacientas privalo rūpintis savo sveikata, sąžiningai naudotis savo teisėmis, jomis nepiktnaudžiauti, bendradarbiauti su Kelmės rajono  psichikos sveikatos centro specialistais ir darbuotojais;

28.3. pacientas, norėdamas gauti sveikatos priežiūros paslaugas, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, išskyrus būtinosios sveikatos priežiūros atvejus;

28.4. pacientas kiek įstengdamas turi suteikti sveikatos priežiūros specialistams informacijos apie savo sveikatą, persirgtas ligas, atliktas operacijas, vartotus ir vartojamus vaistus, alergines reakcijas, genetinį paveldimumą ir kitus pacientui žinomus duomenis, reikalingus tinkamai sveikatos priežiūros paslaugas ;

28.5. pacientas, gavęs informaciją apie jam skiriamas sveikatos priežiūros paslaugas, savo sutikimą ar atsisakymą dėl šių paslaugų suteikimo turi patvirtinti raštu;

28.6. pacientas privalo vykdyti sveikatos priežiūros specialistų paskyrimus ir rekomendacijas arba nustatyta tvarka atsisakyti paskirtų sveikatos priežiūros paslaugų. Pacientas privalo informuoti sveikatos priežiūros specialistus apie nukrypimus nuo paskyrimų ar nustatyto režimo dėl kurių jis davė sutikimą;

28.7. pacientas privalo pagarbiai ir deramai elgtis su visais Kelmės rajono  psichikos sveikatos centro darbuotojais ir kitais pacientais;

28.8. pacientui, kuris pažeidžia savo pareigas, tuo sukeldamas grėsmę savo ir kitų pacientų sveikatai ir gyvybei, arba trukdo jiems gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, sveikatos priežiūros paslaugų teikimas gali būti nutrauktas, išskyrus atvejus, jei tai grėstų paciento gyvybei.

VI. GINČŲ IR KONFLIKTŲ TARP PACIENTŲ IR ĮSTAIGOS SPRENDIMO TVARKA

29. Kilus ginčui ar konfliktui tarp paciento ir įstaigos darbuotojo, pacientas gali kreiptis į   Kelmės rajono  psichikos sveikatos centro direktorę, kuris per 5 darbo dienas išnagrinėja paciento pretenzijas ir pateikia pacientui atsakymą.

30. Dėl diagnostinių ar gydymo klaidų išsiaiškinimo, paciento mirties atveju, turi kreiptis raštu į Kelmės rajono  psichikos sveikatos centro direktorę, kuri per 20 darbo dienų išnagrinėja atvejį ir pateikia atsakymą pareiškėjui.

VII. INFORMACIJOS PACIENTUI IR JO ARTIMIESIEMS TEIKIMO TVARKA

31. Informaciją apie paciento  sveikatos būklę teikia gydantis gydytojas arba slaugos specialistas savo kompetencijos ribose tik pacientui arba paciento atstovui. Informacija telefonu neteikiama .

32. Į teisines institucijas informacija apie ligonio sveikatos būklę teikiama tik gavus oficialų raštišką tų institucijų užklausimą.

VIII. MEDICININIŲ DOKUMENTŲ NUORAŠŲ DARYMO, IŠDAVIMO PACIENTAMS, KITIEMS FIZINIAMS IR JURIDINIAMS ASMENIMS TVARKA

33. Ambulatorinių kortelių ir kitų medicininių dokumentų nuorašai pacientui ar jo įgaliotam asmeniui  pageidaujant  atliekami paciento lėšomis.

34. Medicininių dokumentų nuorašai  reikalingi siunčiant ligonį konsultacijai, gydymui į kitas gydymo įstaigas, į neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą daromi Kelmės rajono  psichikos sveikatos centro lėšomis.

35. Medicininių dokumentų nuorašai, kurių reikalauja teisinės institucijos (prokuratūra, teismas) daromi Kelmės rajono  psichikos sveikatos centro lėšomis, kai yra šių institucijų oficialus prašymas raštu.

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

36. Atstovai iš kontroliuojančių įstaigų bei kiti asmenys atvykę į Kelmės rajono  psichikos sveikatos centrą susipažinti su įstaigos veikla ar kitais klausimais  privalo prisistatyti direktorei.

37. Esant reikalui, taisyklės gali būti tikslinamos, papildomos ir keičiamos.

38. Pasiūlymai dėl vidaus tvarkos taisyklių papildymo ar pakeitimo teikiami įstaigos vadovui raštu.