krpsc.lt

Civilinės atsakomybės aprašas

VIEŠOJI ĮSTAIGA
KELMĖS RAJONO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRAS

DIREKTORĖS

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO2006 M. GRUODŽIO 29 D. ĮSAKYMO Nr. V-1136 „DĖL ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS UŽ PACIENTAMS PADARYTĄ ŽALĄ PRIVALOMOJO DRAUDIMO STEBĖSENOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO2011 m. birželio 17 d. Nr. V-625

2011 06 23 Nr.17

KELMĖ

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 25 straipsniu, p a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro2006 m. gruodžio 29 d. įsakymą Nr. V-1136 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų civilinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą privalomojo draudimo stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinu aprašą. Priedas  pridedamas.

Direktorė – Laimutė Urbelienė

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS

UŽ PACIENTAMS PADARYTĄ ŽALĄ PRIVALOMOJO DRAUDIMO STEBĖSENOS TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų civilinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą privalomojo draudimo stebėsenos tvarkos aprašas (toliau vadinama – aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 115-4284) 16 straipsnio, Sveikatos priežiūros įstaigų civilinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą privalomojo draudimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. V-6 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų civilinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą privalomojo draudimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 3-50) (toliau vadinama – Draudimo taisyklės), nuostatomis.

2. Aprašas reglamentuoja asmens sveikatos priežiūros įstaigų civilinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą privalomojo draudimo stebėsenos sampratą ir tikslą, sveikatos priežiūros įstaigų civilinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą privalomojo draudimo stebėsenos organizavimą ir vykdymą, asmens sveikatos priežiūros įstaigų duomenų pateikimo tvarką Valstybinei medicininio audito inspekcijai prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau vadinama –VMAI), duomenų tvarkymo, vertinimo ir informacijos teikimo tvarką bei atsakomybę.

3. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų civilinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą privalomojo draudimo stebėsena – tai tikslingai organizuotas duomenų apie asmens sveikatos priežiūros įstaigų, turinčių prievolę draustis privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu už pacientams padarytą žalą, rinkimas, kaupimas, sisteminimas ir teikimas.

4. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų civilinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą privalomojo draudimo stebėsenos tikslas – stebėti asmens sveikatos priežiūros įstaigų pareigos drausti savo civilinę atsakomybę už pacientams padarytą žalą vykdymą.

5. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų civilinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą privalomojo draudimo stebėseną vykdo VMAI.

6. Šiuo aprašu privalo vadovautis visos asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos.

7. Šiame apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme (Žin., 2004, Nr. 115-4284) vartojamas sąvokas.

II. DUOMENŲ PATEIKIMO TVARKA

8. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos už praėjusius metus privalo pateikti VMAI iki sausio 31 dienos su šiais asmens sveikatos priežiūros įstaigų civilinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą privalomojo draudimo duomenimis (toliau vadinama – duomenys):

8.1. draudiko pripažintų draudiminių įvykių skaičių, nurodant draudiminio įvykio išmokėtos draudimo išmokos sumą;

8.2. draudiko pripažintų nedraudiminių įvykių skaičių;

8.3. įsigaliojusių teismo sprendimų bylose dėl pacientams padarytos žalos skaičių, nurodant teismo sprendimo išvadą;

8.4. Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos priimtų sprendimų skaičių ir išvadą;

9.. Užpildyta lentelė, nurodyta šio aprašo priede, VMAI pateikiama raštu ir VMAI elektroniniu paštu su įstaigos antspaudu (parašais) per 8 punkte nustatytą terminą. Aprašo 8 punkte nurodyti duomenys pateikiami tuo atveju, jei įvyko aprašo 8.1–8.4 punktuose nurodyti reikšmingi įvykiai.“